Chiwoniso Maraire (Tribute)

Zvinoita kunge kamwana karikudzidzira kutaura ngano
Heko kasimuka

‘Paivapo,’
pasina adavira kuti, dzepfunde

kobva kati ‘ndipo pakaperera sarungano’
heko kogara pasi.

 

© Batsirai E Chigama, 2013